Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden G&B Yerseke BV.

Artikel 1 Definities
G&B: G&B Yerseke B.V. gevestigd te Yerseke, en alle direct of indirect aan haar gelieerde
ondernemingen en vennootschappen;
Klant: de (potentiële) wederpartij van G&B; Levensmiddelenwetgeving : Alle op de zaken van toepassing zijnde
wetgeving ter zake van voedselveiligheid, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) Verordening (EG)
Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of de daarvoor in de plaats
tredende Verordening of regeling) en daarmee samenhangende verordeningen en wet- en regelgeving;
Overeenkomst: de tussen G&B en de Klant gesloten overeenkomst;
Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden; Diensten: door G&B aan de Klant te verlenen
diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies; Zaken: de door G&B te leveren of
geleverde zaken, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) vlees, wild, gevogelte, vis, seafood en
aanverwante zaken;

Artikel 2 Algemeen
2.1 De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen G&B en de Klant en op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij G&B als (potentiële) verkoper of
leverancier van zaken optreedt.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van G&B. Een overeengekomen
afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering of dienst waarvoor deze is afgesproken. Van deze
verkoopvoorwaarden en een overeenkomst kan alleen door middel van een uitdrukkelijke (nadere) schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.
2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze verkoopvoorwaarden en een vertaling
daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.
2.4 Onder schriftelijk wordt in de verkoopvoorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of ander elektronisch
medium.
2.5 Door aanvaarding van een door G&B gedaan aanbod, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze
voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk door G&B van de
hand gewezen, ook al heeft de Klant een gelijkluidende voorwaarde.

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) en het tot stand komen van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van G&B op welke wijze dan ook door of namens G&B gedaan zijn vrijblijvend,
tenzij G&B uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald. Ook aanbiedingen vermeld in folders,
prijscouranten, op de internetsite etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door de Klant aanvaard,
dan heeft G&B het recht om het aanbod te herroepen. Aanbiedingen en toezeggingen van door G&B
ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door
G&B schriftelijk zijn bevestigd. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat G&B zulks schriftelijk heeft
bevestigd; op het moment dat G&B begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf op het moment dat G&B
voor de betreffende overeenkomst aan de Klant een factuur zendt.
3.2 Indien een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt, is deze niet bedoeld G&B voor de gestelde
termijn te binden. Artikel 3.1 blijft van toepassing.
3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is G&B niet gebonden aan in
de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van G&B’s offerte, hoe gering deze afwijkingen ook
mogen zijn. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de voorwaarden
als gesteld in de offerte, behoudens dat G&B te allen tijde het recht heeft één of meer (of alle) afwijkingen te
honoreren.
3.4 Alle offertes van G&B zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte, gebaseerd op uitvoering van de
overeenkomst in normale werktijden en onder normale werkomstandigheden. Indien de uitvoering van de
overeenkomst niet in normale werktijden en/of niet onder normale werkomstandigheden geschiedt, is de Klant
verplicht de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening te nemen.
3.5 Indien in voorkomend geval door G&B geen schriftelijke offerte is uitgebracht c.q. geen schriftelijke
opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt, niettegenstaande het in artikel 3.1. bepaalde, de door G&B verzonden
factuur c.q. afleveringsbon tevens als bevestiging van de overeenkomst aangemerkt, op welke overeenkomst de
verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De factuur c.q. afleveringsbon tezamen met de Verkoopvoorwaarden
worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.6 G&B is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met de Klant zonder opgave van redenen af te breken. G&B
zal ter zake van het afbreken van onderhandelingen nimmer schadeplichtig zijn.
3.7 De Klant doet, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, afstand van zijn recht op
ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3.8 G&B is niet verplicht bij de Klant of derden navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de zaken of de
omstandigheden waaronder de zaken zullen worden gebruikt.
3.9 Het staat G&B volledig vrij om orders van een Klant al dan niet te accepteren.
3.10 Door G&B geaccepteerde orders een Klant worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een
verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is G&B gekweten door levering van de gewijzigde
verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
3.11 De Klant komt ter zake de overeenkomst geen beroep op dwaling toe ex art. 6:228 BW.

Artikel 4 Levering, risico-overgang, keuring en reclame
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen in Nederland franco
huis en geschieden alle leveringen buiten Nederland DDU plaats van bestemming (INCOTERMS 2000). Indien
levering op een andere basis is overeengekomen, dient de Klant tijdig voorafgaand aan het transport een
afdoende transportverzekering af te sluiten, niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan
van de zaken. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde, is de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, in ieder geval verplicht de transportverzekering af te sluiten binnen 24 uur nadat de
overeenkomst is gesloten.
4.2 De Klant is verplicht levering van de zaken te accepteren op het moment waarop deze aan hem ter levering
worden aangeboden. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het bedrijfsterrein van
G&B voor rekening en risico van de Klant.
4.3 Indien de Klant zaken die hem ter levering worden aangeboden weigert, is G&B gerechtigd doch nimmer
verplicht deze zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de Klant op te (doen) slaan. De Klant
verbindt zich alle kosten die met een dergelijke opslag en het daarmee samenhangende vervoer op eerste
verzoek aan G&B te vergoeden. G&B is gerechtigd doch nimmer verplicht de voor een Klant op grond van dit
artikel opgeslagen zaken voor rekening en risico van de Klant te vernietigen nadat G&B de zaken gedurende twee
weken in opslag heeft gehouden c.q. doen houden en de Klant levering van deze zaken nog immer niet heeft
geaccepteerd. Het voorafgaande laat onverlet de verplichtingen van de Klant tot betaling van de zaken
overeenkomstig de met de Klant gesloten overeenkomst.
4.4 Indien een overeenkomst een samengestelde (prijs)opgave bevat, bestaat voor G&B nimmer een verplichting
tot levering van een gedeelte van de in de overeenkomst begrepen zaken tegen het daarmee overeenkomende
gedeelte van de prijs.
4.5 G&B is te allen tijde gerechtigd door G&B te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en deze
deelleveringen afzonderlijk te factureren.
4.6 G&B is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.
4.7 Indien G&B, al dan niet in opdracht van de Klant, het transport van de zaken regelt, is G&B vrij in de keuze
van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.
4.8 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de Klant wordt uitgesteld, de kant om
leveringen in gedeelten verzoekt en/of zaken niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de zaken
desondanks op de Klant over met ingang van het moment dat deze zaken in de administratie en/of de
opslagruimte van G&B als ‘zaken van de Klant’ zijn geïdentificeerd. G&B is vanaf dat moment gerechtigd om de
zaken aan de Klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra
kosten zijn voor rekening van de Klant.
4.9 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de
Klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc.
vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of
weersinvloeden.
4.10 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van G&B. De
kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de Klant.
4.11 G&B is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van G&B uitgezochte zaken terug te
nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien de Klant niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien
de zaken in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
4.12 Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan
zal G&B de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het
met de klacht overeenkomende bedrag aan de Klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van G&B. G&B is niet
aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade en gevolgschade terzake gebrekkige producten.

Artikel 5 Diensten
5.1 Indien G&B diensten verleent aan de Klant, dan rust op G&B te alle tijde slechts een inspanningsverplichting
en geen resultaatverplichting.
5.2 De Klant stemt ermee in dat G&B voor de uitvoering van diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor
tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van G&B werken, is G&B niet aansprakelijk behoudens
opzet of grove nalatigheid van de kant van G&B. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens
de bevoegdheid om namens de Klant in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de
betreffende derden.

Artikel 6 Leveringstermijnen
6.1 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval
van niet-tijdige levering is G&B eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke
termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de Klant onverminderd tot
afname is verplicht.
6.2 Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal G&B in overleg treden met de Klant over nakoming c.q.
ontbinding van de overeenkomst. De Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks
schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door G&B te vergoeden schade zal nimmer groter zijn
dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig
geleverde zaken.

Artikel 7 Prijzen
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, luiden alle prijzen in Euro en zijn deze prijzen, indien de
plaats van levering is gelegen in Nederland, gebaseerd op levering franco huis of, indien de plaats van levering
buiten Nederland is gelegen, gebaseerd op DDU plaats van bestemming (INCOTERMS 2000). De aan de Klant
geleverde zaken en/of diensten worden berekend tegen de prijzen van G&B voor de betreffende zaken en/of
diensten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening
gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de Klant het recht om
de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de Klant van de prijsverhoging op de hoogte is
gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond
te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, im- en exportheffingen en
eventuele andere heffingen en belastingen van overheidswege. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn
transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de zaken voor rekening
van de Klant.
7.3 G&B is gerechtigd verhogingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen,
en andere voor de overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten
overeenkomst voordoen, geheel of ten dele aan de Klant door te berekenen. De Klant heeft nimmer recht op
verlaging van door de Klant te betalen bedragen in geval van verlagingen in importprijzen, hulpmiddelen,
arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de overeenkomst relevante kostprijsfactoren die
zich na een gedane aanbieding en/of gesloten overeenkomst voordoen.
7.4 Eventuele extra kosten als gevolg van wijzigingen van de overeenkomst (waaronder mede begrepen wijziging
in de te leveren zaken en de leveringstermijnen) komen steeds voor rekening van de Klant, ongeacht de vraag of
zodanige extra kosten bij het doorvoeren van de wijziging bekend waren en/of aan de Klant kenbaar waren
gemaakt.
7.5 Bij nabestelling van zaken die gelijk zijn aan zaken geleverd (of te leveren) op grond van een eerdere
overeenkomst, kan de Klant geen aanspraak maken op levering van die zaken tegen de in die eerdere
overeenkomst vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Klant plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum op (één van de) in de factuur vermelde rekeningnummer(s).
8.2 Betaling door de Klant dient aan G&B te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn
uitgedrukt.
8.3 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting. G&B is bevoegd bedragen die zij
te eniger tijd van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die G&B of een aan haar verbonden
vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de Klant.
8.4 Na het verstrijken van de in artikel 8.1 bedoelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim,
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn
tot aan algehele voldoening van het verschuldigde over het opeisbare bedrag samengestelde rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de rente die zonder deze bepaling verschuldigd zou zijn hoger is, in welk geval de Klant
deze hogere rente verschuldigd is. Een en ander laat de overige rechten die G&B heeft, op basis van de
overeenkomst, deze verkoopvoorwaarden en de wet, onverlet.
8.5 Alle kosten verband houdende met betaling (het verschaffen van zekerheid daaronder begrepen), komen
voor rekening van de Klant.
8.6 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle
vorderingen van G&B op de Klant terstond opeisbaar en is de Klant verplicht op eerste verzoek van G&B terstond
genoegzame en in de door G&B gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daar niet aan heeft voldaan, is G&B gerechtigd nakoming
van haar verplichtingen op te schorten. In geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de
Klant of overschrijding door de Klant van de betalingstermijn van enige factuur van G&B, worden alle vorderingen
van G&B direct opeisbaar.
8.7 Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen)
opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van (schikkings)onderhandelingen en handelingen
ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die G&B maakt
als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door de Klant van de op de Klant rustende verplichtingen, komen
voor rekening van de Klant. De Klant zal G&B zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.
8.8 Onverminderd G&B’s recht volledige vergoeding van de in artikel 8.7 bedoelde kosten en de in artikel 8.4
bedoelde rente te vorderen en onverminderd G&B’s overige rechten op grond van de overeenkomst, deze enige
tekortkoming in de nakoming van de Klant in ieder geval direct recht op de navolgende bedragen:
Over de eerste € 8.000 van het verschuldigde: 15%, doch met een minimum van EUR 300,-
Over het verschuldigde van € 8.000 tot €30.000: 10%
Over het verschuldigde van € 30.000 tot € 60.000: 8%
Over het verschuldigde van € 60.000 tot € 150.000: 5%
Over het verschuldigde boven € 150.000: 3%
8.9 Betalingen door de Klant strekken eerst ter voldoening verkoopvoorwaarden en de wet, waaronder haar
recht op nakoming en schadevergoeding, heeft G&B in geval van van de in artikel 8.5, 8.7 en 8.8 bedoelde kosten,
daarna ter voldoening van de in artikel 8.4 bedoelde rente en ten slotte op voldoening van dat gedeelte van de
openstaande facturen dat door G&B wordt bepaald, ongeacht enige andersluidende instructie door of namens
de Klant.
8.10 Indien de Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is G&B gerechtigd al haar verdere
verplichtingen jegens die Klant, zowel verplichtingen betrekking hebbend op dezelfde overeenkomst als
betrekking hebbend op andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of definitief niet meer
na te komen. G&B zal ter zake van een dergelijke opschorting c.q. niet-nakoming jegens de Klant nimmer
aansprakelijk zijn en de Klant zal aan G&B vergoeden alle schade die G&B in verband met zodanige opschorting
en/of niet-nakoming lijdt of zal lijden.

Artikel 9 Zekerheidstelling
Indien er naar het oordeel van G&B gegronde reden bestaat te vrezen dat de Klant enige verplichting jegens G&B
(geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig zal nakomen, is de Klant op eerste verzoek van G&B verplicht voor de
volledige en tijdige nakoming van al zijn verplichtingen jegens G&B voldoende zekerheid te stellen ten genoegen
van G&B dan wel reeds gestelde zekerheden te vervangen of aan te vullen. Indien bedoelde (extra) zekerheden
niet zijn gesteld binnen 7 dagen nadat daartoe het verzoek door G&B is gedaan, treden alle gevolgen van nietnakoming
terstond en zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist in.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door G&B geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van G&B totdat de Klant volledig aan al zijn
verplichtingen ter zake van alle op grond van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, de
verplichtingen van de Klant wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen daaronder
uitdrukkelijk begrepen. De goederenrechtelijke gevolgen van voormeld eigendomsvoorbehoud voor zaken die
voor uitvoer zijn bestemd, worden beheerst door het recht van het land van bestemming, tenzij G&B anders
bepaalt.
10.2 De Klant is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren. Vervreemding van deze zaken mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
geschieden. De Klant zal G&B onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien derden rechten doen gelden
of (doen) vestigen (waaronder in dit verband mede is begrepen: beslagrecht) op zaken die onder het
eigendomsvoorbehoud vallen of indien de Klant ervan kennis draagt of vermoedt dat derden zodanige rechten
zullen doen gaan gelden of vestigen.
10.3 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en
verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s en de polis betrekking hebbend op deze verzekering op eerste
verzoek aan G&B ter inzage te geven.
10.4 In geval van niet-nakoming door de Klant heeft G&B het recht om geleverde zaken die aan G&B toebehoren
terug te (doen) halen. De Klant geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
G&B en/of door G&B ingeschakelde derden al die plaatsen en ruimten te betreden waarvan betreding nodig of
wenselijk is in verband met de uitoefening door G&B van haar (eigendoms)rechten. Alle kosten verband
houdende met deze uitoefening komen voor rekening van de Klant.
10.5 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de Klant geen recht op vergoeding van de
bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.
10.6 In geval van verkoop is de Klant gehouden deze zaken eveneens en slechts onder beding van dit
eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de
situatie waarin de Klant in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het
kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. De Klant is niet bevoegd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het
woord aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
10.7 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van G&B te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s
(waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek
van G&B zal de Klant kopieën verstrekken aan G&B van de terzake geldende verzekeringspolissen, inclusief een
bewijs van tijdige premiebetaling.
10.8 Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich
nog in handen van de Klant bevinden, vestigt de Klant hierbij ten behoeve van G&B een pandrecht tot zekerheid
van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar
niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die G&B op de Klant mocht hebben of verkrijgen.
10.9 De Klant vestigt pandrechten ten behoeve van G&B op alle goederen die G&B van de Klant onder zich heeft
of zal krijgen. Voorts is de Klant is verplicht om op eerste verzoek van G&B voor al hetgeen G&B van de klant te
vorderen heeft en zal hebben, aan G&B te verpanden: I) vorderingen van de Klant op derden, daaronder mede
begrepen afnemers, bank(en) en verzekeraar(s) van de Klant; II) alle aan de Klant toebehorende roerende zaken,
waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, (restaurant-)meubilair en keukenmaterieel.
10.10 Op eerste verzoek van G&B is de klant verplicht de aan G&B (stil) verpande zaken aan G&B ter hand stellen
om daarmee een vuistpand te realiseren.

Artikel 11 Emballage
De Klant is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na aflevering leeg en in onbeschadigde toestand op een
door G&B op te geven adres aan G&B te retourneren. Alle kosten in verband met deze verplichting (inclusief het
niet nakomen daarvan) zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 12 Inspectie en Reclames
12.1 De Klant is verplicht de geleverde zaken en de verpakking c.q. de zaken die door G&B ter levering zijn
aangeboden direct na levering c.a. mededeling van G&B dat de zaken ter levering zijn aangeboden op eventuele
tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren. In geval van
tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen onjuiste temperatuur) dient de Klant
onmiddellijk na levering van de zaken c.q. mededeling door G&B als hiervoor bedoeld schriftelijk te reclameren,
bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en gebreken verliest. Onverminderd het
voorafgaande, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde zaken c.q. zaken die ter levering zijn aangeboden
G&B uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de
Klant ter zake van de kwaliteit van de betreffende zaken geen enkele aanspraak meer kan doen gelden. In geval
gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet de Klant onmiddellijk na ontdekking van die gebreken daarvan
schriftelijk kennis geven aan G&B. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, verliest de Klant in
ieder geval al zijn rechten indien hij niet binnen acht dagen na ontdekking van de gebreken althans het moment
waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, heeft gereclameerd. Bij gebreke van
reclamering door de Klant binnen de in artikel 12.1 genoemde termijnen, worden de zaken geacht door de Klant
geaccepteerd te zijn. Zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd dienen, tenzij anders is aangegeven door
G&B, op kosten van de Klant aan G&B te worden geretourneerd.
12.2 Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, kan de Klant in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden
nadat hij geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze zaken heeft be- of verwerkt, aan
derden heeft doorgeleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de Zaken im- of expliciet heeft
geaccepteerd.
12.3 Ook in geval de Klant tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de zaken
betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde zaken (ook van
dezelfde soort) bestaan.
12.4 Geringe afwijkingen van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde zaken kunnen
nimmer reden zijn tot reclame noch grond voor schadevergoeding en/of prijsaanpassing opleveren. Voor de
bepaling van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde zaken gelden de tellingen en
metingen en oordelen van G&B.
12.5 Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is G&B slechts gehouden om, ter
keuze van G&B, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde zaken waarop de reclame ziet te (doen)
vervangen of aan de Klant ter zake van die zaken een creditfactuur te doen toekomen, indien gewenst door G&B
tegen levering door de Klant aan G&B van de zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De
Klant is gehouden de instructies van G&B in verband met opslag of retournering van de zaken op te volgen.
12.6 Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst of de verkoopvoorwaarden is bepaald, verjaren
vorderingen gebaseerd op de stelling dat de door G&B geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst door
verloop van 1 jaar na de datum van aflevering aan de Klant.

Artikel 13 Levensmiddelenwetgeving
13.1 De Klant garandeert G&B dat de Klant zich te allen tijde zal houden aan alle op de zaken betrekking
hebbende bepalingen van Levensmiddelenwetgeving.
13.2 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, dat de zaken voordat deze door de Klant worden (door)geleverd, gedistribueerd, verkocht,
aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins de macht van de Klant verlaten, voorzien zijn van
etiketten die voldoen aan de op de betreffende zaken betrekking hebbende bepalingen van
Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepaling dat etiketten niet
mogen misleiden.
13.3 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor dat de zaken, nadat deze aan de
Klant zijn geleverd c.q. nadat deze aan de Klant ter levering zijn aangeboden, worden opgeslagen in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van Levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar
daartoe niet beperkt) de bepalingen met betrekking tot de bewaartemperatuur en maximale bewaartermijn. De
Klant draagt er zorg voor dat de bewaar- en temperatuurgegevens te allen tijde en ononderbroken worden
geregistreerd door daarvoor bestemde en geijkte apparatuur en schriftelijk worden vastgelegd en stelt deze
gegevens op eerste verzoek aan G&B ter hand.
13.4 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor dat de Zaken, nadat deze aan de
Klant zijn geleverd c.q. nadat deze aan de Klant ter levering zijn aangeboden, te allen tijde traceerbaar zijn en de
leverancier stelt de gegevens met betrekking tot deze traceerbaarheid op eerste verzoek aan G&B ter hand.
13.5 Indien de Klant tekortschiet in de op de Klant op grond van dit artikel rustende verplichtingen dan wel niet
door middel van schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de verplichtingen op
grond van dit artikel wordt vermoed dat alle schaden, kosten en verliezen die ter zake van de zaken worden
gevorderd c.q. geleden het gevolg zijn van het niet voldoen van de Klant aan voornoemde verplichtingen en zal
de Klant G&B schadeloos stellen ter zake van alle schade (gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen).

Artikel 14 Vergunningen
De Klant draagt er zorg voor dat de Klant alle vergunningen heeft die nodig zijn in verband met (de levering aan
de Klant van) de zaken. Indien en voor zover autoriteiten toestemming moeten geven in verband met de levering
van de zaken aan de Klant, garandeert de Klant aan G&B dat de autoriteiten deze toestemming hebben gegeven
of zullen geven. De Klant zal G&B schadeloos stellen ter zake van alle schade die G&B lijdt in verband met het
niet hebben of verkrijgen van de betreffende vergunningen en toestemmingen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 G&B is nimmer aansprakelijk voor enige schade jegens de Klant of derden, behoudens in geval van opzet of
grove schuld van G&B of haar bedrijfsleiding. G&B is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie G&B volgens de wet aansprakelijk
is of zou zijn.
15.2 G&B is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval mede wordt begrepen gederfde
winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het geen of niet op het
gewenste tijdstip doorgang hebben kunnen vinden van marketing en andere promotionele activiteiten.
15.3 De aansprakelijkheid van G&B is te allen tijde beperkt tot hetgeen G&B voor de betreffende zaken aan de
Klant heeft gefactureerd of, in geval de aansprakelijkheid haar grond vindt in (rechts)handelingen en/of
tekortkomingen van derden, tot het bedrag dat G&B van zodanige derden krijgt uitgekeerd. In geval G&B voor
de schade waarvoor zij aansprakelijk is verzekerd is, is, onverminderd het voorafgaande, de aansprakelijkheid
van G&B beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. G&B is niet verplicht haar rechten
onder enige verzekering geldend te maken, indien zij door de Klant aansprakelijk wordt gesteld.
15.4 G&B bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die G&B ter afwering van haar aansprakelijkheid kan
inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
15.5 De Klant vrijwaart G&B voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, op enige wijze
samenhangend of verband houdende met leveranties onder de overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van (letsel-)schade, alsmede alle bijkomende kosten en rentes.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Indien de behoorlijke nakoming door G&B ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend
onmogelijk is, hebben zowel G&B als de Klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De
Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van schade.
16.2 Indien de behoorlijke nakoming door G&B slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de
overeenkomst door de Klant eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode
van zes maanden onmogelijk is. De laatste volzin van artikel 16.1 is van toepassing.
16.3 Onder overmacht vallen in ieder ook: tekort aan hulp- en grondstoffen voor de productie van zaken,
werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, niet-nakoming van verplichtingen door (al dan niet directe)
leveranciers van G&B, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van G&B en/of haar leveranciers
verstoren, transportproblemen, in-, uit- en doorvoerverboden en al hetgeen volgens het Nederlandse recht
onder overmacht valt, ook indien een van de hiervoor genoemde omstandigheden ten tijde van het tot stand
komen van de Overeenkomst wellicht voorzienbaar zou zijn geweest.
16.4 Indien G&B bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is G&B te allen tijde gerechtigd tot de betaling terzake van haar
verplichtingen waaraan zij heeft voldaan en is G&B gerechtigd tot afzonderlijke nakoming van de verplichtingen
waartoe die zij kan voldoen en tot betaling ter zake van die verplichtingen, een en ander als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Conversie, uitleg en adreswijziging
17.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige
bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en
strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan.
17.2 De nietigheid of anderszins niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
17.3 Indien G&B op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet
mee dat G&B afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
17.4 De Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan G&B te melden. Zaken, die afgeleverd
zijn aan het bij G&B laatst bekende adres van de Klanten, worden geacht door de Klant te zijn ontvangen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen G&B en de Klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van
de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
18.2 De Rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen G&B en de
Klant kennis te nemen, onverminderd het recht van G&B een geschil voor te leggen aan de relatief bevoegde
rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

Artikel 19 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland-
West Brabant onder nummer 22042837 , en zullen op het eerste verzoek van de Klant kosteloos worden
toegezonden. Deze voorwaarden staan tevens gepubliceerd op de website van G&B
http://www.genbyerseke.nl/