Klant worden?

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN G&B GROEP

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 • G&B GROEP: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Vishandel G&B Yerseke B.V. (KvK – 22042837), G&B Vlees B.V. (KvK – 69167923), G&B Horeca B.V. (KvK – 69167931) en G&B Yerseke B.V. (KvK – 69167958), allen gevestigd te Yerseke, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;

 

 • Klant: de (potentiële) wederpartij van G&B GROEP;

 

 • Levensmiddelenwetgeving: Alle op de zaken van toepassing zijnde wetgeving ter zake van voedselveiligheid, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of de daarvoor in de plaats tredende Verordening of regeling) en daarmee samenhangende verordeningen en wet- en regelgeving;

 

 • Overeenkomst: de tussen G&B GROEP en de Klant gesloten overeenkomst;

 

 • Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden;

 

 • Diensten: door G&B GROEP aan de Klant te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;

 

 • Zaken: de door G&B GROEP te leveren of geleverde zaken, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) vlees, wild, gevogelte, vis, seafood en aanverwante zaken;

 

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;

 

Artikel 2 – Algemeen

 

2.1 De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen G&B GROEP en de Klant en op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij G&B GROEP als (potentiële) verkoper of leverancier van zaken optreedt.

 

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van G&B GROEP. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering of dienst waarvoor deze is afgesproken. Van deze verkoopvoorwaarden en een overeenkomst kan alleen door middel van een uitdrukkelijke (nadere) schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze verkoopvoorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

2.4 Onder schriftelijk wordt in de verkoopvoorwaarden mede begrepen per fax, e-mail of ander elektronisch medium.

 

2.5 Door aanvaarding van een door G&B GROEP gedaan aanbod, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk door G&B GROEP van de hand gewezen, ook al heeft de Klant een gelijkluidende voorwaarde.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen (offertes) en het tot stand komen van de overeenkomst

 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van G&B GROEP op welke wijze dan ook door of namens G&B GROEP gedaan zijn vrijblijvend, tenzij G&B GROEP uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft bepaald. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten, op de internetsite etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door de Klant aanvaard, dan heeft G&B GROEP het recht om het aanbod te herroepen. Aanbiedingen en toezeggingen van door G&B GROEP ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door G&B GROEP schriftelijk zijn bevestigd. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat G&B GROEP zulks schriftelijk heeft bevestigd; op het moment dat G&B GROEP begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf op het moment dat G&B GROEP voor de betreffende overeenkomst aan de Klant een factuur zendt.

 

3.2 Indien een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt, is deze niet bedoeld G&B GROEP voor de gestelde termijn te binden. Artikel 3.1 blijft van toepassing.

 

3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is G&B GROEP niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van G&B GROEP’s offerte, hoe gering deze afwijkingen ook mogen zijn. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de voorwaarden als gesteld in de offerte, behoudens dat G&B GROEP te allen tijde het recht heeft één of meer (of alle) afwijkingen te honoreren.

 

3.4 Alle offertes van G&B GROEP zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst in normale werktijden en onder normale werkomstandigheden. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet in normale werktijden en/of niet onder normale werkomstandigheden geschiedt, is de Klant verplicht de daarmee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening te nemen.

 

3.5 Indien in voorkomend geval door G&B GROEP geen schriftelijke offerte is uitgebracht c.q. geen schriftelijke opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt, niettegenstaande het in artikel 3.1. bepaalde, de door G&B GROEP verzonden factuur c.q. afleveringsbon tevens als bevestiging van de overeenkomst aangemerkt, op welke overeenkomst de verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. De factuur c.q. afleveringsbon tezamen met de verkoopvoorwaarden worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.6 G&B GROEP is te allen tijde bevoegd onderhandelingen met de Klant zonder opgave van redenen af te breken. G&B GROEP zal ter zake van het afbreken van onderhandelingen nimmer schadeplichtig zijn.

 

3.7 De Klant doet, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

3.8 G&B GROEP is niet verplicht bij de Klant of derden navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de zaken of de omstandigheden waaronder de zaken zullen worden gebruikt.

 

3.9 Het staat G&B GROEP volledig vrij om orders van een Klant al dan niet te accepteren.

 

3.10 Door G&B GROEP geaccepteerde orders een Klant worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is G&B GROEP gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

 

3.11 De Klant komt ter zake de overeenkomst geen beroep op dwaling toe ex art. 6:228 BW.

 

Artikel – 4 Levering, risico-overgang, keuring en reclame

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen in Nederland franco huis en geschieden alle leveringen buiten Nederland DDU plaats van bestemming (INCOTERMS 2000). Indien levering op een andere basis is overeengekomen, dient de Klant tijdig voorafgaand aan het transport een afdoende transportverzekering af te sluiten, niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de zaken. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde, is de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in ieder geval verplicht de transportverzekering af te sluiten binnen 24 uur nadat de overeenkomst is gesloten.

 

4.2 De Klant is verplicht levering van de zaken te accepteren op het moment waarop deze aan hem ter levering worden aangeboden. De af te leveren zaken zijn vanaf het moment van het verlaten van het bedrijfsterrein van G&B GROEP voor rekening en risico van de Klant.

 

4.3 Indien de Klant zaken die hem ter levering worden aangeboden weigert, is G&B GROEP gerechtigd doch nimmer verplicht deze zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de Klant op te (doen) slaan. De Klant verbindt zich alle kosten die met een dergelijke opslag en het daarmee samenhangende vervoer op eerste verzoek aan G&B GROEP te vergoeden. G&B GROEP is gerechtigd doch nimmer verplicht de voor een Klant op grond van dit artikel opgeslagen zaken voor rekening en risico van de Klant te vernietigen nadat G&B GROEP de zaken gedurende twee weken in opslag heeft gehouden c.q. doen houden en de Klant levering van deze zaken nog immer niet heeft geaccepteerd. Het voorafgaande laat onverlet de verplichtingen van de Klant tot betaling van de zaken overeenkomstig de met de Klant gesloten overeenkomst.

 

4.4 Indien een overeenkomst een samengestelde (prijs)opgave bevat, bestaat voor G&B GROEP nimmer een verplichting tot levering van een gedeelte van de in de overeenkomst begrepen zaken tegen het daarmee overeenkomende gedeelte van de prijs.

 

4.5 G&B GROEP is te allen tijde gerechtigd door G&B GROEP te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

4.6 G&B GROEP is te allen tijde gerechtigd uitlevering te laten geschieden door derden.

 

4.7 Indien G&B GROEP, al dan niet in opdracht van de Klant, het transport van de zaken regelt, is G&B GROEP vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route.

 

4.8 Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de Klant wordt uitgesteld, de kant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of zaken niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de zaken desondanks op de Klant over met ingang van het moment dat deze zaken in de administratie en/of de opslagruimte van G&B GROEP als ‘zaken van de Klant’ zijn geïdentificeerd. G&B GROEP is vanaf dat moment gerechtigd om de zaken aan de Klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de Klant.

 

4.9 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komen voor risico van de Klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

 

4.10 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van G&B GROEP. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de Klant.

 

4.11 G&B GROEP is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van G&B GROEP uitgezochte zaken terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien de Klant niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de zaken in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.

 

4.12 Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal G&B GROEP de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de Klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van G&B GROEP. G&B GROEP is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade en gevolgschade terzake gebrekkige producten.

 

Artikel – 5 Diensten

 

5.1 Indien G&B GROEP diensten verleent aan de Klant, dan rust op G&B GROEP te alle tijde slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 

5.2 De Klant stemt ermee in dat G&B GROEP voor de uitvoering van diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van G&B GROEP werken, is G&B GROEP niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van G&B GROEP. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens de Klant in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

 

Artikel 6 – Leveringstermijnen

 

6.1 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is G&B GROEP eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de Klant onverminderd tot afname is verplicht.

 

6.2 Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal G&B GROEP in overleg treden met de Klant over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door G&B GROEP te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde zaken.

 

Artikel 7 – Prijzen

 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, luiden alle prijzen in Euro en zijn deze prijzen, indien de plaats van levering is gelegen in Nederland, gebaseerd op levering franco huis of, indien de plaats van levering buiten Nederland is gelegen, gebaseerd op DDU plaats van bestemming (INCOTERMS 2000). De aan de Klant geleverde zaken en/of diensten worden berekend tegen de prijzen van G&B GROEP voor de betreffende zaken en/of diensten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond

te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.

 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, im- en exportheffingen en eventuele andere heffingen en belastingen van overheidswege. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de zaken voor rekening van de Klant.

 

7.3 G&B GROEP is gerechtigd verhogingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten overeenkomst voordoen, geheel of ten dele aan de Klant door te berekenen. De Klant heeft nimmer recht op verlaging van door de Klant te betalen bedragen in geval van verlagingen in importprijzen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, valutakoersen, en andere voor de overeenkomst relevante kostprijsfactoren die zich na een gedane aanbieding en/of gesloten overeenkomst voordoen.

 

7.4 Eventuele extra kosten als gevolg van wijzigingen van de overeenkomst (waaronder mede begrepen wijziging in de te leveren zaken en de leveringstermijnen) komen steeds voor rekening van de Klant, ongeacht de vraag of zodanige extra kosten bij het doorvoeren van de wijziging bekend waren en/of aan de Klant kenbaar waren gemaakt.

 

7.5 Bij nabestelling van zaken die gelijk zijn aan zaken geleverd (of te leveren) op grond van een eerdere

overeenkomst, kan de Klant geen aanspraak maken op levering van die zaken tegen de in die eerdere

overeenkomst vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Betaling

 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Klant plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op (één van de) in de factuur vermelde rekeningnummer(s).

 

8.2 Betaling door de Klant dient aan G&B GROEP te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

 

8.3 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting. G&B GROEP is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die G&B GROEP of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de Klant.

 

8.4 Na het verstrijken van de in artikel 8.1 bedoelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn tot aan algehele voldoening van het verschuldigde over het opeisbare bedrag samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de rente die zonder deze bepaling verschuldigd zou zijn hoger is, in welk geval de Klant deze hogere rente verschuldigd is. Een en ander laat de overige rechten die G&B GROEP heeft, op basis van de overeenkomst, deze verkoopvoorwaarden en de wet, onverlet.

 

8.5 Alle kosten verband houdende met betaling (het verschaffen van zekerheid daaronder begrepen), komen voor rekening van de Klant.

 

8.6 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van G&B GROEP op de Klant terstond opeisbaar en is de Klant verplicht op eerste verzoek van G&B GROEP terstond genoegzame en in de door G&B GROEP gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daar niet aan heeft voldaan, is G&B GROEP gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. In geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de Klant of overschrijding door de Klant van de betalingstermijn van enige factuur van G&B GROEP, worden alle vorderingen van G&B GROEP direct opeisbaar.

 

8.7 Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen) opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van (schikkings)onderhandelingen en handelingen ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die G&B GROEP maakt als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door de Klant van de op de Klant rustende verplichtingen, komen voor rekening van de Klant. De Klant zal G&B GROEP zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.

 

8.8 Onverminderd G&B GROEP’s recht volledige vergoeding van de in artikel 8.7 bedoelde kosten en de in artikel 8.4 bedoelde rente te vorderen en onverminderd G&B GROEP’s overige rechten op grond van de overeenkomst, deze enige tekortkoming in de nakoming van de Klant in ieder geval direct recht op de navolgende bedragen:

 • Over de eerste € 8.000 (doch met een minimum van € 300) van het verschuldigde: 15%;
 • Over het verschuldigde van € 8.000 tot €30.000: 10%;
 • Over het verschuldigde van € 30.000 tot € 60.000: 8%;
 • Over het verschuldigde van € 60.000 tot € 150.000: 5%;
 • Over het verschuldigde boven € 150.000: 3%;

 

8.9 Betalingen door de Klant strekken eerst ter voldoening verkoopvoorwaarden en de wet, waaronder haar recht op nakoming en schadevergoeding, heeft G&B GROEP in geval van de in artikel 8.5, 8.7 en 8.8 bedoelde kosten, daarna ter voldoening van de in artikel 8.4 bedoelde rente en ten slotte op voldoening van dat gedeelte van de openstaande facturen dat door G&B GROEP wordt bepaald, ongeacht enige andersluidende instructie door of namens de Klant.

 

8.10 Indien de Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is G&B GROEP gerechtigd al haar verdere verplichtingen jegens die Klant, zowel verplichtingen betrekking hebbend op dezelfde overeenkomst als betrekking hebbend op andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of definitief niet meer na te komen. G&B GROEP zal ter zake van een dergelijke opschorting c.q. niet-nakoming jegens de Klant nimmer aansprakelijk zijn en de Klant zal aan G&B GROEP vergoeden alle schade die G&B GROEP in verband met zodanige opschorting en/of niet-nakoming lijdt of zal lijden.

 

Artikel 9 – Zekerheidstelling

 

Indien er naar het oordeel van G&B GROEP gegronde reden bestaat te vrezen dat de Klant enige verplichting jegens G&B GROEP (geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig zal nakomen, is de Klant op eerste verzoek van G&B GROEP verplicht voor de volledige en tijdige nakoming van al zijn verplichtingen jegens G&B GROEP voldoende zekerheid te stellen ten genoegen van G&B GROEP dan wel reeds gestelde zekerheden te vervangen of aan te vullen. Indien bedoelde (extra) zekerheden niet zijn gesteld binnen 7 dagen nadat daartoe het verzoek door G&B GROEP is gedaan, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond en zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist in.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Alle door G&B GROEP geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van G&B GROEP totdat de Klant volledig aan al zijn verplichtingen ter zake van alle op grond van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, de verplichtingen van de Klant wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen daaronder uitdrukkelijk begrepen. De goederenrechtelijke gevolgen van voormeld eigendomsvoorbehoud voor zaken die voor uitvoer zijn bestemd, worden beheerst door het recht van het land van bestemming, tenzij G&B GROEP anders bepaalt.

 

10.2 De Klant is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Vervreemding van deze zaken mag slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschieden. De Klant zal G&B GROEP onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien derden rechten doen gelden of (doen) vestigen (waaronder in dit verband mede is begrepen: beslagrecht) op zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen of indien de Klant ervan kennis draagt of vermoedt dat derden zodanige rechten zullen doen gaan gelden of vestigen.

 

10.3 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s en de polis betrekking hebbend op deze verzekering op eerste verzoek aan G&B GROEP ter inzage te geven.

 

10.4 In geval van niet-nakoming door de Klant heeft G&B GROEP het recht om geleverde zaken die aan G&B GROEP toebehoren terug te (doen) halen. De Klant geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan G&B GROEP en/of door G&B GROEP ingeschakelde derden al die plaatsen en ruimten te betreden waarvan betreding nodig of wenselijk is in verband met de uitoefening door G&B GROEP van haar (eigendoms)rechten. Alle kosten verband houdende met deze uitoefening komen voor rekening van de Klant.

 

10.5 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de Klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.

 

10.6 In geval van verkoop is de Klant gehouden deze zaken eveneens en slechts onder beding van dit

eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de Klant in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.

 

10.7 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van G&B GROEP te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van G&B GROEP zal de Klant kopieën verstrekken aan G&B GROEP van de terzake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

 

10.8 Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van Klant zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van de Klant bevinden, vestigt de Klant hierbij ten behoeve van G&B GROEP een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die G&B GROEP op de Klant mocht hebben of verkrijgen.

 

10.9 De Klant vestigt pandrechten ten behoeve van G&B GROEP op alle goederen die G&B GROEP van de Klant onder zich heeft of zal krijgen. Voorts is de Klant is verplicht om op eerste verzoek van G&B GROEP voor al hetgeen G&B GROEP van de klant te vorderen heeft en zal hebben, aan G&B GROEP te verpanden: I) vorderingen van de Klant op derden, daaronder mede begrepen afnemers, bank(en) en verzekeraar(s) van de Klant; II) alle aan de Klant toebehorende roerende zaken, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, (restaurant-)meubilair en keukenmaterieel.

10.10 Op eerste verzoek van G&B GROEP is de klant verplicht de aan G&B GROEP (stil) verpande zaken aan G&B GROEP ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren.

 

Artikel 11 – Emballage

 

De Klant is verplicht leenemballage binnen 14 dagen na aflevering leeg en in onbeschadigde toestand op een door G&B GROEP op te geven adres aan G&B GROEP te retourneren. Alle kosten in verband met deze verplichting (inclusief het niet nakomen daarvan) zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 12 – Inspectie en Reclames

 

12.1 De Klant is verplicht de geleverde zaken en de verpakking c.q. de zaken die door G&B GROEP ter levering zijn aangeboden direct na levering c.a. mededeling van G&B GROEP dat de zaken ter levering zijn aangeboden op eventuele tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren. In geval van tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen onjuiste temperatuur) dient de Klant onmiddellijk na levering van de zaken c.q. mededeling door G&B GROEP als hiervoor bedoeld schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en gebreken verliest. Onverminderd het voorafgaande, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde zaken c.q. zaken die ter levering zijn aangeboden G&B GROEP uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de Klant ter zake van de kwaliteit van de betreffende zaken geen enkele aanspraak meer kan doen gelden. In geval gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet de Klant onmiddellijk na ontdekking van die gebreken daarvan schriftelijk kennis geven aan G&B GROEP. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, verliest de Klant in ieder geval al zijn rechten indien hij niet binnen acht dagen na ontdekking van de gebreken althans het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, heeft gereclameerd. Bij gebreke van reclamering door de Klant binnen de in artikel

12.1 genoemde termijnen, worden de zaken geacht door de Klant geaccepteerd te zijn. Zaken ten aanzien waarvan wordt gereclameerd dienen, tenzij anders is aangegeven door G&B GROEP, op kosten van de Klant aan G&B GROEP te worden geretourneerd.

 

12.2 Onverminderd het in artikel 12.1 gestelde, kan de Klant in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden nadat hij geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze zaken heeft be- of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de zaken im- of expliciet heeft geaccepteerd.

 

12.3 Ook in geval de Klant tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de zaken betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde zaken (ook van dezelfde soort) bestaan.

 

12.4 Geringe afwijkingen van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde zaken kunnen nimmer reden zijn tot reclame noch grond voor schadevergoeding en/of prijsaanpassing opleveren. Voor de bepaling van gewicht, maat, getal, kleur en/of samenstelling van geleverde zaken gelden de tellingen en metingen en oordelen van G&B GROEP.

 

12.5 Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is G&B GROEP slechts gehouden om, ter keuze van G&B GROEP, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde zaken waarop de reclame ziet te (doen) vervangen of aan de Klant ter zake van die zaken een creditfactuur te doen toekomen, indien gewenst door G&B GROEP tegen levering door de Klant aan G&B GROEP van de zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De Klant is gehouden de instructies van G&B GROEP in verband met opslag of retournering van de zaken op te volgen.

 

12.6 Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst of de verkoopvoorwaarden is bepaald, verjaren vorderingen gebaseerd op de stelling dat de door G&B GROEP geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst door verloop van 1 jaar na de datum van aflevering aan de Klant.

 

Artikel 13 – Levensmiddelenwetgeving

 

13.1 De Klant garandeert G&B GROEP dat de Klant zich te allen tijde zal houden aan alle op de zaken betrekking hebbende bepalingen van levensmiddelenwetgeving.

 

13.2 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dat de zaken voordat deze door de Klant worden (door)geleverd, gedistribueerd, verkocht, aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins de macht van de Klant verlaten, voorzien zijn van etiketten die voldoen aan de op de betreffende zaken betrekking hebbende bepalingen van levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepaling dat etiketten niet mogen misleiden.

 

13.3 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor dat de zaken, nadat deze aan de Klant zijn geleverd c.q. nadat deze aan de Klant ter levering zijn aangeboden, worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van levensmiddelenwetgeving, waaronder begrepen (maar daartoe niet beperkt) de bepalingen met betrekking tot de bewaartemperatuur en maximale bewaartermijn. De Klant draagt er zorg voor dat de bewaar- en temperatuurgegevens te allen tijde en ononderbroken worden geregistreerd door daarvoor bestemde en geijkte apparatuur en schriftelijk worden vastgelegd en stelt deze gegevens op eerste verzoek aan G&B GROEP ter hand.

 

13.4 Onverminderd het in artikel 13.1 gestelde, draagt de Klant er zorg voor dat de zaken, nadat deze aan de Klant zijn geleverd c.q. nadat deze aan de Klant ter levering zijn aangeboden, te allen tijde traceerbaar zijn en de leverancier stelt de gegevens met betrekking tot deze traceerbaarheid op eerste verzoek aan G&B GROEP ter hand.

 

13.5 Indien de Klant tekortschiet in de op de Klant op grond van dit artikel rustende verplichtingen dan wel niet door middel van schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat hij zich heeft gehouden aan de verplichtingen op grond van dit artikel wordt vermoed dat alle schaden, kosten en verliezen die ter zake van de zaken worden gevorderd c.q. geleden het gevolg zijn van het niet voldoen van de Klant aan voornoemde verplichtingen en zal de Klant G&B GROEP schadeloos stellen ter zake van alle schade (gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen).

 

Artikel 14 – Vergunningen

 

De Klant draagt er zorg voor dat de Klant alle vergunningen heeft die nodig zijn in verband met (de levering aan de Klant van) de zaken. Indien en voor zover autoriteiten toestemming moeten geven in verband met de levering van de zaken aan de Klant, garandeert de Klant aan G&B GROEP dat de autoriteiten deze toestemming hebben gegeven of zullen geven. De Klant zal G&B GROEP schadeloos stellen ter zake van alle schade die G&B GROEP lijdt in verband met het niet hebben of verkrijgen van de betreffende vergunningen en toestemmingen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 

15.1 G&B GROEP is nimmer aansprakelijk voor enige schade jegens de Klant of derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van G&B GROEP of haar bedrijfsleiding. G&B GROEP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie G&B GROEP volgens de wet aansprakelijk is of zou zijn.

 

15.2 G&B GROEP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval mede wordt begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen en het geen of niet op het gewenste tijdstip doorgang hebben kunnen vinden van marketing en andere promotionele activiteiten.

 

15.3 De aansprakelijkheid van G&B GROEP is te allen tijde beperkt tot hetgeen G&B GROEP voor de betreffende zaken aan de Klant heeft gefactureerd of, in geval de aansprakelijkheid haar grond vindt in (rechts)handelingen en/of tekortkomingen van derden, tot het bedrag dat G&B GROEP van zodanige derden krijgt uitgekeerd. In geval G&B GROEP voor de schade waarvoor zij aansprakelijk is verzekerd is, is, onverminderd het voorafgaande, de aansprakelijkheid van G&B GROEP beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. G&B GROEP is niet verplicht haar rechten onder enige verzekering geldend te maken, indien zij door de Klant aansprakelijk wordt gesteld.

 

15.4 G&B GROEP bedingt alle wettelijke en contractuele rechten die G&B GROEP ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

 

15.5 De Klant vrijwaart G&B GROEP voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, op enige wijze samenhangend of verband houdende met leveranties onder de overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen tot vergoeding van (letsel-)schade, alsmede alle bijkomende kosten en rentes.

 

Artikel 16 – Overmacht

 

16.1 Indien de behoorlijke nakoming door G&B GROEP ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel G&B GROEP als de Klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van schade.

 

16.2 Indien de behoorlijke nakoming door G&B GROEP slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de overeenkomst door de Klant eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden onmogelijk is. De laatste volzin van artikel 16.1 is van toepassing.

 

16.3 Onder overmacht vallen in ieder ook: tekort aan hulp- en grondstoffen voor de productie van zaken, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, niet-nakoming van verplichtingen door (al dan niet directe) leveranciers van G&B GROEP, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van G&B GROEP en/of haar leveranciers verstoren, transportproblemen, in-, uit- en doorvoerverboden en al hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht valt, ook indien een van de hiervoor genoemde omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst wellicht voorzienbaar zou zijn geweest.

 

16.4 Indien G&B GROEP bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is G&B GROEP te allen tijde gerechtigd tot de betaling terzake van haar verplichtingen waaraan zij heeft voldaan en is G&B GROEP gerechtigd tot afzonderlijke nakoming van de verplichtingen waartoe die zij kan voldoen en tot betaling ter zake van die verplichtingen, een en ander als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 

Artikel 17 – Bescherming persoonsgegevens

 

17.1 G&B Groep en de Klant erkennen dat Persoonsgegevens door G&B Groep als een Verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden verwerkt met het oog op of in verband met: (i) de levering van zaken; (ii) de levering van diensten; (iii) toepasselijke vereisten in wet- en regelgeving; (iv) verzoeken van en mededelingen aan bevoegde autoriteiten; en (v) administratieve, financiële risicoanalyse en klantrelatie doeleinden. G&B Groep en de Klant zullen zich bij het verwerken van Persoonsgegevens houden aan toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 

17.2 G&B Groep en de Klant erkennen dat Persoonsgegevens bekend kunnen worden gemaakt aan en verwerkt door andere aan G&B Groep gelieerde ondernemingen en vennootschappen, G&B Groep dienstverleners en bevoegde autoriteiten voor een of meer van de doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook bekend worden gemaakt aan en verwerkt worden door andere derden in de mate die redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de doeleinden.

 

17.3 G&B Groep en de Klant erkennen en stemmen ermee in dat G&B Groep zal optreden als Verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van Persoonsgegevens voor de doeleinden. G&B Groep heeft een privacyverklaring, welke beschikbaar is gesteld op de bedrijfswebsite www.genbyerseke.nl , waar meer informatie te vinden is over de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens door G&B Groep wanneer zij optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

 

17.4 G&B Groep en de Klant erkennen dat Persoonsgegevens door G&B Groep als Verwerker kunnen worden verwerkt in verband met de levering van zaken en/of diensten en dat in voorkomend geval een Verwerkersovereenkomst zal worden gesloten met de Klant.

 

Artikel 18 – Conversie, uitleg en adreswijziging

 

18.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

18.2 De nietigheid of anderszins niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

18.3 Indien G&B GROEP op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat G&B GROEP afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

 

18.4 De Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan G&B GROEP te melden. Zaken, die afgeleverd zijn aan het bij G&B GROEP laatst bekende adres van de Klanten, worden geacht door de Klant te zijn ontvangen.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen G&B GROEP en de Klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

 

19.2 De Rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen G&B GROEP en de Klant kennis te nemen, onverminderd het recht van G&B GROEP een geschil voor te leggen aan de relatief bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

Artikel 20 – Deponering

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland- West Brabant onder nummers 22042837, 69167923, 69167931 en 69167958 en zullen op het eerste verzoek van de Klant kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden staan tevens gepubliceerd op de website van G&B GROEP:

 

http://www.genbyerseke.nl/

Vis- en Vleeshandel G&B